Przydatek Różnych Skryptów y Fragmentow ad Contenta operis Relacyą maiących

13. 4. 5. 6. 9. 3. 1. 8. 10. 2. 12. 7. 11. 14. 15 || CEPHASI Ze LOSIVIJ || (to iest Anagrammatice || J. X. Józefa Załuskiego, ||Referendarza Koronnego &c.) || DWA MIECZE || Katolickiey, w Krolestwie Orthodoxeyskim Odsieczy, prze-||ciwko nátárczywym PP. Dyssydentow Polskich, zamá-||chom; Jeden defensive; drugi zaś offensive się máiący, || to iest || BROŃ OBOSIECZNA. || od impetycyi Polskich Dyssydentow, we 2. Częśćiach wyrażona || w I. Częśći (1.) Sto z okłádem rácyi, Konfederácyą War-||szawską zbijájących: y (2) Replica; ná Kompilácyą || Praw y wolnośći Dyssydentow Polskich w Krolewcu || Roku 1720. wydaną. || w 2. Częśći (3) Zbior wszystkich statutow, Praw, Edyktow, || Konstytucyi Seymowych, y Synodálnych przećiwko He-||retykom ferowánych. || (4) Specyfikácya Wszystkich zdrad, sedycyi, zámieszánia, y || innych kryminálnych ákcyi, od Heretykow w Polszcze || popełnionych. || (5) Opisánie ciężkich persekucyi; od Kátolikow, w Páń-||stwach Dyssydenckich poniesionych; y Praw surowych || przećiwko nim ferowánych. || Z Przydatkiem rożnych w podobney máteryi Skryptow y Frágmentow. || Z okkázyi Memoryału Imieniem Krola Angielskiego, od || Jego Ablegatow; J:K Mći Roku 1731. Podánego. || Za roskazaniem y Sumptem I. O. Xćia IMći Biskupa Krakowskiego, || do Druku Podana. 

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane